Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2012

Ala
Reposted fromnameherhope nameherhope
Ala
Reposted fromnameherhope nameherhope

May 13 2012

Ala
Reposted fromtowo towo

April 13 2012

Ala
3545 475b 500
Reposted fromMoreau Moreau
Ala
3546 95ea
Reposted fromdraga draga
Ala
3815 ea22
Reposted fromszampanowa szampanowa
Ala
Reposted fromdembus dembus

March 21 2012

Ala
5523 47a8 500
Reposted fromvenny venny
Ala
Reposted fromkraken kraken
Ala
5657 a171 500
Reposted fromlatarek latarek
Ala
5666 e7b3
Paleontologiczny nastrój, jutro trzeba to pocisnąć!
Reposted fromkatkad katkad
Ala
Na świecie istnieją podobno dwa rodzaje ludzi. Jedni kiedy dostają szklankę dokładnie w połowie napełnioną mówią: 
„Ta szklanka jest w połowie pełna”. 
Ci drudzy mówią: „Ta szklanka jest w połowie pusta”. 
Jednakże świat należy do tych, którzy patrzą na szklankę 
i mówią: „Co jest z tą szklanką? Przepraszam bardzo... No przepraszam... To ma być moja szklanka? Nie wydaje mi się. Moja szklanka była pełna. I większa od tej!”. A na drugim końcu baru świat pełen jest innego rodzaju osób, które mają szklanki pęknięte albo szklanki przewrócone (zwykle przez kogoś z tych, którzy żądali większych szklanek), albo całkiem nie mają szklanek, bo stały z tyłu i barman ich nie zauważył.
— Terry Pratchett, Prawda
Reposted fromMagoryan Magoryan
Ala
Charlize Theron & Michael Fassbender on ‘Prometheus’ [x]
Reposted frommichaelfassbender michaelfassbender

February 13 2012

Ala
Reposted fromMoonTide MoonTide
Ala
Reposted frommajkey majkey
Ala
2541 f327
Reposted fromnaich naich
Ala
2585 2983
Reposted fromkasiak kasiak
Ala
Reposted fromtwice twice
Ala
2729 510f
Ala
2804 5f52
idiota
Reposted fromkitana kitana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl